Банк развития Казахстана
 • kz

Бос орындар, тағылымгерлерге арналған ақпарат

Бос орындар

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ бос орындарға орналасуға үміткерлерге тең мүмкіндіктер ұсынады.

Егер сіздің біліміңіз және/немесе тәжірибеңіз бос тұрған орынның талаптарына жауап берсе, біз сізбен міндетті түрде хабарласамыз.

Үміткерге қойылатын талаптар:
 • Экономика, қаржы немесе бизнес-басқару саласындағы жоғары білімі;
 • үміткер меңгеруі тиіс оңтайлы біліктіліктер: кәсіби бухгалтер сертификациясы (құпталады), DipIFR / ACCA / CIMA / CFA қаржы саласындағы халықаралық біліктілік (құпталады);
 • талап етілетін кәсіби тәжірибесі (ұзақтығы, саласы және т. б.) кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салаларда 3 жылдан кем емес, экономикалық қызмет түрінде ұйымның бейініне сәйкес келетін кәсіби тәжірибесі кемінде 2 жыл;
 • мемлекеттік тілді меңгеру деңгейі (тілдесу);            
 • ағылшын тілін білу құпталады;
 • MS Office (Word, Excel, PowerPoint) бағдарламаларын (білікті пайдаланушы), электронды құжат айналымы жүйесін білу дағдылары;
 • банк қызметінде қаржылық талдау дағдысы, процестерді оңтайландыру мақсатында жаңа функцияларды интеграциялауға қатысу;
 • Bloomberg, Reuters, Kase ақпараттық жүйелерімен, банктік жүйелермен (Colvir, 1-С және т.б.) жұмыс істеу дағдылары;
 • ауызша және жазбаша өзара әрекеттесудің дамыған дағдылары
Еңбек міндеттері:
 • бастапқы тану, кейінгі есепке алу және банктің қаржылық есептілігін ашу кезінде есептелетін қаржы құралдарының әділ құнын анықтау үшін банк бөлімшелері қолданатын нарықтық мөлшерлемелерді, баға белгілеулерді және басқа да параметрлерді тәуелсіз тексеру;
 • қаржы құралдары бойынша әділ құнды және нарықтық мөлшерлемелерді айқындаудың қолданыстағы әдістемелерінің барабарлығына мониторинг жүргізу;
  қаржы құралдары бойынша әділ құнды/нарықтық мөлшерлемелерді айқындау бойынша жаңа тәсілдерді әзірлеу, қолданыстағы әдістемелерге тиісті өзгерістер енгізу;
 • Банктің жауапты құрылымдық бөлімшелерінің оларды қолдану мақсатында кредиттік рейтингтер, экономика секторлары, валюталар, мерзімдер бөлігінде нарықтық мөлшерлемелерді айқындау жөніндегі жұмыс кестелерін әзірлеуді қамтамасыз ету;
 • Банк және Холдингтің еншілес ұйымдарының қызметкерлерін қаржы құралдарының әділ құнын және олар бойынша нарықтық мөлшерлемелерді анықтауда, Банкке қолжетімді ақпараттық жүйелерден қажетті ақпаратты жинау бойынша оқыту/консультация беру;
 • Банктің қаржы құралдарының Банктің қаржылық есептілігіне әсер ету әсерін анықтау мақсатында талап етілетін құжаттардың толық пакеті негізінде нарықтық мөлшерлемелерді және әділ құнды айқындау;
 • қаржы құралдарын түрлендірудің маңыздылығына тест жүргізудің дұрыстығын тексеру;
 • қаржы құралдарын (кредиттік портфель, қазынашылық портфель, қарыз алу портфелі, дебиторлық берешек) түрлендіруге тест жүргізу жөніндегі нұсқаулықты әзірлеу және оған өзгерістер енгізу; 
 • нарықтық мөлшерлемелер, әділ құн және қаржы құралдарын түрлендіру мәселелері бойынша банктің сыртқы аудиторларымен өзара іс-қимыл жасау.

Үміткерге қойылатын талаптар:
 • жоғары экономикалық/техникалық білімі (экономикадағы математикалық әдістер бойынша білім мен дағдылар құпталады);
 • банктік қосымшалармен, Colvir АБАЖ-бен жұмыс істеу тәжірибесі;
 • бухгалтерлік есеп негіздерін білу;
 • SQL, PL\SQL білу;
 • BI-платформаларды және шешімдерді түсіне білу;
 • деректер тұжырымдамасын және модельдерін құру;
 • аналитикалық ойлау қабілеті;
 • IT / банктік саладағы жұмыс тәжірибесі - 1 жыл және одан астам;
 • Мемлекеттік тілді меңгеру деңгейі – еркін, ағылшын тілін тілдесу деңгейінде білу;
 • банктік қосымшаларды, Colvir АБАЖ-ды білу;
Лауазымдық міндеттері:
 • Есептілік нысандарын, Colvir АБАЖ деректерінің витриналарын әзірлеу және автоматтандыру;
 • Банктің портфелі бойынша ақпараттық-талдау деректер базасын құру.

Түйіндемені vacancy@kdb.kz поштасына жолдау

Үміткерге қойылатын алаптар:
 1. жоғары заң білімі;
 2. үміткер меңгеруі тиіс оңтайлы біліктіліктер: кінәрат-талап қою жұмысы саласындағы заңгер, іс жүргізу және өзге де құжаттарды жасауда біліктілігі мен тәжірибесінің болуы;
 3. қажет етілетін кәсіби тәжірибесі (ұзақтығы, саласы және т.б.): берешекті өндіріп алу және кінәрат-талап қою жұмысы саласында 3 (үш) жылдан кем емес кәсіби жұмыс тәжірибесінің болуы;
 4. мемлекеттік тілді меңгеру деңгейі (еркін, сөйлесу немесе базалық екенін көрсету): еркін, сөйлесу;
 5. шет тілін меңгеру деңгейі (тілді және меңгеру деңгейін көрсету): қажет етілмейді, бірақ құпталады;
 6. тұлғалық мінездемесі: мақсатты, байсалды, командада жұмыс істеу дағдысы;
 7. дербес компьютерді пайдалану дағдылары (бағдарламалар, меңгеру деңгейі): Банк қызметінің аясында қолданылатын бағдарламалардың сенімді пайдаланушысы;
Еңбек міндеттері:
 1. берешекті өндіріп алу бойынша іс-шараларды орындау;
 2. соттарда, құқық қорғау органдарында, өзге де мемлекеттік органдар мен ұйымдарда мүдделерді қорғау және білдіру;
 3. ішкі актілерді және басқаларды қалыптастыру.

Үміткерге қойылатын талаптар:
 • «Сақтандыру» мамандығы бойынша жоғары білімі немесе экономикалық/математикалық/қаржылық жоғары білімі. Дәрежесі: доктор/кандидат/магистр (артықшылықты);
 • CII сертификаты (The Chartered Insurance Institute берген сертификаты (артықшылықты));
 • «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңын білу;
 • Міндетті сақтандыру түрлері туралы заңдарды білу;
 • Сақтандыру бөлігінде Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін білу;
 • Инвестициялық жобаларды, экпорттық операцияларды қаржыландыру саласындағы білімі;
 • Тәуекел-менеджмент саласындағы стандарттарды білу:
 • COSO моделі «Ұйымдардағы тәуекелдерді басқару – Интеграцияланған модель»;
 • ISO 31000:2018 Risk management – Guidelines стандарттары;
 • IEC 31010:2019 Risk management - Risk assessment techniques стандарты;
 • ISO Guide 73:2009 Risk management – Vocabulary стандарты.
Лауазымдық міндеттер:
 • Сақтандыру жөніндегі кеңес беушілерді аккредиттеу процедурасына байланысты іс-шараларды өткізу;
 • Сақтандыру жөніндегі кеңес берушілер ұсынатын Банкке арналған сақтандыру бойынша есептердің сараптамасын (бағалау, толық болуы, сапасы) жүргізу;
 • Сақтандыру сомаларын,соның ішінде жобаларды қаржыландыру шеңберінде есептеуді жүргізу;
 • Сақтандыру жағдайында кепілдік мүлкінің орнын толтыруды қамтамасыз ету үшін Банктің тәуекелдіктерін басқару;
 • Сақтандыру процесіне әдістемелік жетекшілік етуді қамтамасыз ету;
 • Сақтандыру шарты бойынша Банк Пайда алушы болып табылуы мүмкін сақтандыру жағдайларын реттеуге қатысу;
 • Алдын ала хабардар ету жүйесінің тиімді қызмет етуі мақсатында кепілдік заттарын сақтандыру/қайта сақтандыру бойынша ақпаратты уақтылы және дұрыс ұсыну;
 • Сақтандыру/қайта сақтандыру шарттарының уақтылы жасалуын қадағалау және мониторинг жүргізу;
 • Банктің сақтандыру портфелін (сақтандыру шарттарын есеп алу, сақтау) әкімшілендіруді жүзеге асыру;
 • Тәуекелдіктер бойынша есепті құру мақсатында сақтандыру портфелі бойынша ақпаратты ұсыну;
 • Банктің қызметін оңтайландыруға қатысу;
 • Сыртқы және ішкі тексеруші органдармен өзара қарым-қатынас шеңберінде тапсырмаларды орындау;
 • Сақтандыру жөніндегі бөлімшенің құзыретіне жататын басқа да мәселелер.
Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекен-жайына жіберіңіз

Міндеттері:
- ішкі нормативтік құжаттарды әзірлеу бойынша әдістемелік жұмыс;
- несиелік және басқа тәуекелдерді басқарудың жаңа процедуралары мен тәсілдерін енгізу бойынша теориялық жұмыс;
- іске асыру сатысында жобаларды тікелей қолдау;
- сыртқы кеңесшілермен жұмыс;
- ішкі және сыртқы есеп беруді жүргізу;
- статистикалық жан-жақты талдау жүргізу.

Талаптар:
- Жоғары экономикалық немесе математикалық білім;
- Ұқсас кәсіби салалардағы жұмыс өтілі 3 жыл немесе одан көп, Big 4-дағы Risk Advisory тәжірибесі;
- эконометрика, қолданбалы математика, қаржы, модельдеу білімі;
- Базель II, ҚЕХС бойынша білім;
- презентация дайындаудағы жақсы дағдылар;
- Тілдер: мемлекеттік - еркін, ағылшынша - жоғарғы ортадан төмен емес;
- Компьютерді, Lotes Notes, Colvir, Excel, Access, Power Point бағдарламаларын жақсы меңгеру.
- R бағдарламалау тілі немесе SPSS статистикасы - білімнің негізгі деңгейі.
- Қаржылық инженерия және тәуекелдерді басқару саласындағы шетелдік білім бағаланады;
- сонымен қатар бір немесе бірнеше сертификаттардың болуы: Financial Risk Management, Certificate in Quantitative Finance.

Қызығушылық туындаған жағдайда «Вакансия: Глав. Мен. ДМММ» тақырыбында ramazant@kdb.kz электронды мекен-жайына түйіндемені қоса хат жолдауыңызды сұраймыз.

Егер сіздің біліміңіз және /немесе тәжірибеңіз бос лауазымның талаптарына сәйкес келсе, біз сізбен міндетті түрде байланысамыз.

Үміткерге қойылатын талаптар:
 • жоғары білім (гуманитарлық / журналистика)
 • сыртқы және ішкі PR іс-шараларын жоспарлау, ұйымдастыру және өткізу принциптерін білу; пресс-релиздер, сұхбаттар, талдамалық материалдар, ақпараттық хабарламалар, брифингтер ұйымдастыру және дайындау; PR коммуникацияларының негізгі құралдары; SMM негіздері; маркетинг және менеджмент негіздері; БАҚ туралы заң; нарықтық экономиканың негіздері.
 • бұқаралық ақпарат құралдарында немесе PR-дағы ресми жұмыс тәжірибесі 2 жылдан кем емес;
 • мемлекеттік және / немесе ағылшын тілдерінде еркін сөйлеу;
 • Жеке қасиеттер - бастамашылдық, шығармашылық, жауапкершілік, ұқыптылық, әлеуметтік желілердің ерекшелігін нақты түсіну, әлеуметтік желілерде жылжыту үшін барлық қажетті құралдарды білу, қызықты ақпараттық мазмұнды құру мүмкіндігі.
 • Photoshop, Corel DRAW, иллюстратор, көрнекі құрал туралы білім.
Еңбек міндеттері:
 • ақпараттық, аналитикалық мақалалар мен сұхбат жазу;
 • баспасөз хабарламаларын, ақпараттық және жарнамалық материалдарды дайындау;
 • БАҚ сұраныстарын өңдеу;
 • тиімді ішкі және сыртқы байланысты ұйымдастыру, жиналыстар, кеңестер өткізу, корпоративтік газет шығару және т. б.;
 • копирайтинг - мәтіндер жазу, сайтқа ұрандар, радиодағы жарнамалық науқандар;
 • PR-идеяларды, өзіндік идеялар мен бұқаралық акциялар әзірлеу;
 • кескіндерді графикалық редакторлармен өңдеу (Photoshop, Corel және т.б.)
 • әлеуметтік желілерде конкурстар, викториналар, сауалнамалар әзірлеу және ұйымдастыру;
 • үшінші тараптардың үлкен қауымдастықтарымен, пікір жетекшілерімен, блогерлермен, жеңімпаздармен жұмыс.
 • Instagram, Facebook, ВКонтакте әлеуметтік желілерінде серіктестік қауымдастықтарды қолдау.

Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекен-жайына жіберіңіз

Үміткерге қойылатын талаптар:
1) IT саласындағы жоғары білім;
2) жұмыс өтілі 3 жылдан кем емес;
3) Техникалық құжаттаманы әзірлеу тәжірибесі;
4) Сатып алу рәсімдерін білу.

Еңбек міндеттері:
1) Ішкі нормативтік актілерді әзірлеу және өзектендіру;
2) Сатып алу жоспарының орындалуын қадағалау;
3) Іс қағаздарын жүргізу
4) Сатып алу рәсіміне қатысу, материалдарды дайындау;
5) Бюджеттік жоспарлау;
6) ОЖ, МЕА және ТМҚ есепке алу, пайдалану, есептен шығару және кәдеге жарату рәсімдері бөлігінде консультациялық қолдау көрсету.

Түйіндемені vacancy@kdb.kz электрондық поштасына жіберу қажет.

Үміткерге қойылатын талаптар:
 • IT саласындағы жоғары білім;
 • Жұмыс өтілі 3 жылдан кем емес;
 • SQL, PL / SQL тілінің негіздерін білу;
 • Oracle 11g және одан жоғары МББЖ басқарудағы білім;
Еңбек міндеттері:
 • Банктің ақпараттық жүйелерінің Oracle МББЖ әкімшілендіру
 • МББЖ жұмыс істеуі үшін қажетті көлемде жүйелік сервистерді әкімшілендіру.
 • Банктің ақпараттық жүйелерінің МББЖ резервтік көшірмесін жасау процесін ұйымдастыру.
 • АЖ жаңа модульдерін енгізулеріне қатысу.
Түйіндемені vacancy@kdb.kz электрондық поштасына жіберу қажет.

Үміткерге қойылатын талаптар:
 • IT саласындағы жоғары білім;
 • жұмыс өтілі 3 жылдан кем емес;
 • телекоммуникациялық жабдықтар саласындағы білім;
 • желіні басқару саласындағы білім;
 • автоматтандырылған телефон станциясымен жұмыс істеу тәжірибесі.
Еңбек міндеттері:
 • белсенді желілік жабдықты басқару;
 • сымсыз желіні басқару;
 • VPN әкімшілігі;
 • автоматты телефон станциясына қызмет көрсету;
 • байланыс арналарын бақылау;
 • жергілікті желіні қолдау.
Түйіндемені vacancy@kdb.kz электрондық поштасына жіберу қажет.

Міндеттері:
 • Макроэкономикалық, салалық және/немесе тақырыптық зерттеулерді дайындау: тауар нарықтары мен инфрақұрылымдық жобаларды зерттеу; Банктің Қазақстан Республикасының экономикасына қосқан үлесін талдау;
 • Мемлекеттік және аймақтық даму бағдарламаларын әзірлеу кезінде ұсыныстар қалыптастыру;
 • Ірі статистикалық мәліметтер базасын қалыптастыру және талдау;
 • Презентация материалдары мен есептер дайындау.
Талаптар:
 • Қаржылық, экономикалық, математикалық жоғары білім;
 • Ірі инвестициялық қорда / ЕДБ / ғылыми-зерттеу ұйымы / дамыту институтында, мемлекеттік органдарда, консалтингтік компанияларда макро/салалық/ экономикалық/нарықтық зерттеулер жүргізу саласында кемінде 3 жыл аналитикалық және зерттеу жұмыстары тәжірибесі;
 • растау мүмкіндігі бар өнеркәсіп/өнім нарығын дамыту перспективалары туралы аяқталған зерттеулердің болуы;
 • растау мүмкіндігі бар business intelligence класының (Microsoft) қалыптасқан ақпараттық-аналитикалық жүйелерінің болуы;
 • макроэкономикалық болжау (оның ішінде эконометриялық модельдеу, регрессиялық талдауды қалыптастыру, статистикалық талдау әдістері), тауар нарықтарын талдау, қаржы саласындағы білім;
 • өз ойын еркін және сауатты, жазбаша және ауызша жеткізе білу;
 • Мемлекеттік және ағылшын тілдерінде еркін сөйлеу;
 • Жеке сипаттамалары: аналитикалық және жүйелік ойлау, ақпаратты құра білу және негізгі нәтижелерді бөлектеу, өзін-өзі ұйымдастырудың және нәтижеге бағдарланудың жоғары деңгейі, үлкен көлемде ақпаратпен жұмыс істей білу, бастамашылық, топ ретінде де, дербес те тиімді жұмыс істеу қабілеті;
 • компьютерді жақсы меңгеру (жиынтық кестелер, графикалық мәліметтерді құру және Excel, STATA, Colvir, Power Point және т.б. формулалар жазу);
 • ақпараттық ресурстарды жақсы меңгеру (UNCOMTRADE, Bloomberg, Қазақстан Республикасының Статистика комитеті, UNIDO).
Қызығушылық туындаған жағдайда «Вакансия: Глав. Мен. ДОА» тақырыбында ramazant@kdb.kz электронды мекен-жайына түйіндемені қоса хат жолдауыңызды сұраймыз. 

Егер сіздің біліміңіз және /немесе тәжірибеңіз бос лауазымның талаптарына сәйкес келсе, біз сізбен міндетті түрде байланысамыз.

Міндеттері:
 • Операциялық және технологиялық тәуекелдерді сәйкестендіру, бағалау және бақылау процесін ұйымдастыру;
 • Операциялық тәуекелдерді басқару құралдары мен ішкі бақылау жүйесін енгізу және жетілдіру;
 • Операциялық тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесі бойынша Банк бөлімшелерін қолдау және әдістемелік қолдау;
 • Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесі туралы тұрақты есептілікті қалыптастыру;
 • Бөлім қызметкерлерінің жұмысын ұйымдастыру және бақылау;
 • Өз құзыреті шегінде жұмыс топтарына қатысу.
Талаптар:
 • Қаржылық, экономикалық, математикалық жоғары білім;
 • Банк саласындағы заңнаманы, сондай-ақ ҚРҰБ-нің тәуекелдерді басқару саласындағы талаптарын білу, оларды іс жүзінде қолдану;
 • Операциялық тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша Базель келісімінің және / немесе COSO ERM ұсыныстарын білу және қолдану;
 • Ішкі бақылау жүйесін құру саласындағы практикалық білім;
 • Қаржы институттарындағы операциялық тәуекелдер бөлімінің бастығы лауазымында 2 жылдан кем емес жұмыс тәжірибесі;
 • Мемлекеттік және ағылшын тілдерінде еркін сөйлеу;
 • Жеке басының сипаттамалары: егжей-тегжейге назар аудару, әдіснамалық мәселелер бойынша кең суретті тез қалыптастыру мүмкіндігі, адамдар тобымен қарым-қатынас жасау қабілеті, ұйымдастырушылық қабілеті, басқару қабілеті;
 • Microsoft Office өнімдер желісіндегі жақсы дағдылар.

Қызығушылық туындаған жағдайда «Вакансия: Начальник УОР ДОФР» тақырыбында ramazant@kdb.kz электронды мекен-жайына түйіндемені қоса хат жолдауыңызды сұраймыз.
Егер сіздің біліміңіз және /немесе тәжірибеңіз бос лауазымның талаптарына сәйкес келсе, біз сізбен міндетті түрде байланысамыз.

Талаптар:
 • Экономика және қаржы саласындағы жоғары білім
 • Кредиттік талдаушы, кредиттік тәуекел-менеджер немесе корпоративтік бизнес жөніндегі кредиттік менеджер ретіндегі жұмыс тәжірибесі кемінде 3 жыл
 • Заңды тұлғалардың кредиттік талдауын жүргізу және қаржы моделін құру дағдылары
 • Аналитикалық ойлау, ақпараттың үлкен көлемімен жұмыс істеу, дербестік, тез үйренушілік, ақпаратты мазмұндаудағы айқындылық
Міндеттері:
 • Заңды тұлғалардың кредит қабілеттілігі мен төлем қабілеттілігіне талдау, инвестициялық жобалар мен кредиттік өтінімдерге бағалау жүргізу, оның ішінде қаржылық модельдеу және тиісті қорытынды жасау
 • Жүргізілген талдау мен анықталған тәуекелдерді ескере отырып, мәмілені құрылымдау
 • Жобаны уәкілетті органға шығару және қорғау.

Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберіңіз.
Хаттың тақырыбында міндетті түрде бос орынның атауын көрсетіңіз.

Бос орындарға орналасуға өткізілетін конкурсқа қатысу форматы:

Бос позицияларға конкурсқа қатысуға тілек білдірушілер бос позицияның атауын міндетті түрде көрсете отырып, түйіндемелерін 
vacancy@kdb.kz поштасына жіберу қажет. Жоғарыда көрсетілген құжаттар болмаса конкурсқа қатысу мүмкін болмайды.

Бос орындар мұрағаты:

Талаптар:
 • Жоғары экономикалық немесе заңгерлік білім;
 • жұмыс өтілі 2 жылдан кем емес;
 • банктік қызметті реттеуді қоса алғанда, Қазақстан Республикасының заңнамалық және нормативтік-құқықтық базасын білу;
 • тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуды реттейтін құжаттарды білу,
 • электрондық сатып алу порталындағы дағдылар, электрондық форматта келісім-шарттар жасау дағдылары, электронды есеп деректерін дайындау дағдылары;
 • жеке қасиеттер - тиімділік, сыпайылық, жауапкершілік.
Міндеттері:
 • тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу процесінің тиімді әрі сапалы болуын қамтамасыз ету үшін сатып алу туралы құжаттар (тапсырыстар, тендерлік құжаттар және т.б.) дайындау;
 • тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді, сондай-ақ келісімшарттар бойынша есеп айырысуларды жедел алу мақсатында келісімшарттардың, қосымша келісімдердің жобаларын келісу;
 • сатып алудың автоматтандырылған және мөлдір процесін қамтамасыз ету, басшылықтың құзыретіне кіретін мәселелер бойынша кеңестер беру мақсатында электрондық сатып алу порталының жұмысын ұйымдастыру;
 • сатып алу процесінің шеңберінде жасалған шарттар бойынша қабылданған банктік міндеттемелерді оңайлату және есепке алу мақсатында шаруашылық келісімшарттарды тіркеу тәртібін қамтамасыз ету;
 • Бірлескен кәсіпкерлікке өтінімдерді қарау, сатып алуды уақтылы бастау, жеткізушіні таңдау және сапалы тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді алу үшін тиісті рәсімдерді жүргізу үшін кіріс құжаттарын келісу;
 • Тиісті жылға арналған сатып алу жоспарына түзетулер дайындау, сатып алу жоспарының мониторингі.

Түйіндемені vacancy@kdb.kz электронды поштасына жіберу керек.
Хат тақырыбында бос лауазымның атауы көрсетілуі керек.
					

Үміткерге қойылатын талаптар:

Білімі (деңгейі, бейіні және т.б.): жоғары экономикалық немесе қаржылық білімі
Үміткер меңгеруі тиіс оңтайлы біліктіліктер: СFA не PRM сертификатының немесе «Дағдарысқа қарсы басқару» мамандығын не жеке тұлғаларға арналған ұқсас мамандықты бітіргені жөніндегі куәлік.
Қажет етілетін кәсіби тәжірибесі (ұзақтығы, саласы және т.б.):
- қаржы және/немесе өндірістік менеджмент саласындағы практикалық тәжірибенің болуы (3 жылдан кем емес);
- Ұйымның экономикалық қызмет (қаржы саласындағы, мемлекеттік басқару органдарындағы және/немесе институттарындағы тәжірибеге басымдылық) түріндегі бейініне сәйкес келетін (3 жылдан кем емес);
Лауазымдық міндеттерді орындау үшін қажетті ілімі:
- ҚР банк және қаржы қызметі саласындағы қолданыстағы заңнаманы және нормативтік-құқықтық актілерді және ҚР азаматтық заңнамасын білу.
- ҚР банктер және банк қызметі туралы заңды білу.
- Қазақстан Республикасының Қазақстанның Даму Банкі туралы заңын білу.
Міндеттерді орындау үшін қажетті дағдылар:
- мемлекеттік және шет тілдерін білу,
- компьютермен жұмыс істеу дағдылары
- мүлікті және қорларды бағалауды жүргізу тәжірибесі, кәсіпорынның тәуекелдіктерін басқару дағдылары
Міндеттерді (қолданыстағы Құзыреттілік моделіне сәйкес) орындау үшін қажетті тұлғалық-іскерлік құзыреттері: аналитикалық ойлау, стратегиялық қабілет, жұмыс процесін ұйымдастыру, нәтижеге бағдарлану, коммуникация дағдылары, тиімді өзара әрекеттесу

Еңбек міндеттері:
Күн сайынғы төлемдер тізілімін келісу.
Кәсіпорын үшін барынша оңтайлылықты анықтау мақсатында өнім жеткізушілерден шикізатты, тауарларды, жабдықтарды жеткізу шарттары мен баға ұсыныстарына талдау жүргізу.
Ақша қаражатын жылыстатуға кедергі жасау мақсатында төлемдер мониторингін, паллет айналымын бақылауды жүзеге асыру.
Қарыз алушының Банктің уәкілетті органдарының шешімдерін, сондай-ақ Қарыз алушы мен Банк арасында жасалған барлық келісімдердің және шарттардың уақтылы және тиісті орындауын бақылауды жүзеге асыру.
Төлем құжаттарына рұқсат қолын қою немесе құжатқа қол қоюдан бас тарту себебі туралы жазбаша түсініктеме беру.
Тәуекел-менеджмент институтын енгізуге және Қарыз алушының төлем құжаттарын ресімдеуге байланысты процедураларды тиісінше ресімдеу үшін толық құжаттар пакетін ұсынуды қамтамасыз ету.
Кредиттік бөлімше үшін тоқсан сайынғы есептерді қалыптастыру және кез келген уақытта сұрау салу бойынша Банктің Кредиттік комитеті алдында есеп беру.
Банк бөлімшелерінде автоматтандыруды ұйымдастыруды тексеру

Түйіндемені vacancy@kdb.kz поштасына жолдау

Үміткерге қойылатын талаптар:
 • жоғары заң/экономикалық білімі;
 • сатып алулар саласындағы жұмыс өтілі 5 (бес) жылдан кем емес;
 • тұлғалық мінездемесі: коммуникация дағдалары, аналитикалық ойлау, проактивтілік;
 • дербес компьютерді пайдалану дағдылары (бағдарламалар, меңгеру деңгейі), MS Office, Mitwork, мем.сатып алулар порталымен жұмыс істеу;
Еңбек міндеттері:
 • Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алудың уақтылы және тиімді процесін қамтамасыз ету мақсатында басқарма қызметіне басшылық етуді қамтамасыз ету.
 • Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алудың жедел әрі сапалы процесін қамтамасыз ету үшін сатып алулар мәселелері бойынша құжаттарды (бұйрықтар, тендерлік құжаттамалар және т.б.) әзірлеу.
 • Сатып алулар қорытындысын шығару процедурасының ашықтығын қамтамасыз ету, басқарма құзыретіне жататын мәселелер бойынша кеңес беру үшін тендерлік комиссияларда хатшы немесе мүше ретінде жұмыс атқару.
 • Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алудың автоматтандырылған және ашық процесін қамтамасыз ету мақсатында электрондық сатып алулар порталымен жұмысты ұйымдастыру.
 • Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді жедел алу, сондай-ақ шарттар бойынша есептерді жүргізу мақсатында шарттардың, қосымша келісімдердің, қабылдау-табыстау актілерінің жобаларын мақұлдау.
 • Жоспарланған, жүргізіліп жатқан және жүргізілген сатып алулар бойынша талдамалық есептік деректерді алу мақсатында жүргізілетін сатып алу процедураларына мониторинг жүргізу, есептіліктің барлық нысандарын әзірлеу.
 • Сатып алу процесінің шеңберінде жасасатын шарттар бойынша банк қабылдаған міндеттемелерді реттеу және есепке алу мақсатында шаруашылық шарттарды тіркеу процедурасын қамтамасыз ету.
 • Тиісті жылға белгіленген Сатып алулар жоспарына түзетулерді дайындау, сатып алулар жоспарына мониторинг жүргізу.
Түйіндемені бос қызмет орнының атауын көрсету арқылы vacancy@kdb.kz поштасына жолдау

Үміткерге қойылатын талаптар:
1) жоғары білім (экономикалық, заңгерлік немесе техникалық);
2) кемінде 1 жыл жұмыс өтілі
3) тұлғалық ерекшеліктері: қарым-қатынас қабілеті, аналитикалық ойлау, белсенділік;
4) MS Office-тің жеке компьютерін (бағдарламаларын, меншік дәрежесін) пайдалану дағдылары.

Еңбек міндеттері:
1) Банк басшылығы мен қызметкерлері үшін көлік қызметін бақылау және басқару, қызметтік көліктерге сапалы және уақтылы қызмет көрсету, қызметтік көлік құралдарын пайдалану және пайдалану бойынша нұсқаулық беру, жүргізушілерді бақылау және үйлестіру, соның ішінде VNA жүргізушілерінің талаптарын сақтауды бақылау, жүргізушілерді қажетті құжаттармен уақтылы қамтамасыз ету қызметтік көлік құралдарын басқару (сақтандыру полисі, инспекция және т.б.).
2) Сатып алу ережелеріне сәйкес шарттар жасасу жөніндегі шараларды қалыптастыру;
3) Департамент басшылығының тапсырмасына сәйкес Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына және басқа ұйымдарға сұрақтар мен ақпараттар мен есептер, тиісті қорытындылар, жауаптар қалыптастыру;
4) VNA сәйкес көлік қызметтерінің (такси) жұмысын үйлестіру;
5) Банкті материалдық-техникалық қамтамасыз етуге қатысты әкімшілік шығыстарды жоспарлау;
6) Банк бөлімшемен бірлесе отырып, ауқымды іс-шаралар өткізетін жағдайда өкілдік шараларды ұйымдастыруға және өткізуге қатысу.

Түйіндемені vacancy@kdb.kz электрондық поштасына жіберу қажет.

Үміткерге қойылатын талаптар:
1) жоғары техникалық білім
2) 3 жылдан кем емес жұмыс өтілі
3) қарым-қатынас қабілеті, аналитикалық ойлау, белсенділік
4) MS Office дербес компьютерін қолдану дағдылары

Еңбек міндеттері:
1) тауарлар мен материалдардың, негізгі құралдардың қойма ғимараттарын басқару құзыреті шегінде сақтау, олардың тиісті деңгейде сақталуын және сақталуын қамтамасыз ету.
2) Банктің ішкі актілерінде белгіленген талаптарға сәйкес тауарлар мен материалдарды уақтылы есептен шығару.
3) Банкке тиесілі кеңсе үй-жайларына, қоймаларға және буып-түю орындарына кешенді / жедел қызметтерді ұсыну.
4) жасалған жалдау шарттарының талаптары мен шарттарына және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-на тиесілі жылжымайтын мүлікті жалға (жалға) беру ережелеріне сәйкес Банк иелігіндегі бос орындарды жалдаушылармен жұмысты ұйымдастыру; жалдау қауіпсіздігінің мониторингі.
5) «Бәйтерек» бизнес орталығында кондоминиум нысанын пайдалануды қамтамасыз ету, келісім-шарттарды уақтылы жасау, есептер беру және т.б.
6) Банк басшылығы мен қызметкерлері үшін көліктік қызметтерді бақылау және басқару, қызметтік көліктерге сапалы және уақытылы қызмет көрсету, қызметтік көлік құралдарын пайдалану және пайдалану ережелері, жүргізушілерді бақылау және үйлестіру, соның ішінде VNA жүргізушілерінің талаптарын сақтауын бақылау, жүргізушілерді қажетті құжаттармен уақтылы қамтамасыз ету. қызметтік көлік құралдарын басқару (сақтандыру полисі, инспекция және т.б.).
7) Сатып алу ережелеріне сәйкес шарттар жасасу жөніндегі шараларды қалыптастыру.
8) Департамент басшылығының тапсырмасы бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына және басқа ұйымдарға сұрақтар мен ақпараттар мен есептер, тиісті қорытындылар, жауаптар қалыптастыру.
9) ВНА сәйкес көлік қызметтерінің (такси) жұмысын үйлестіру.
10) Банкті материалдық-техникалық қамтамасыз етуге қатысты әкімшілік шығыстарды жоспарлау.
11) Банк бөлімшемен бірлесе отырып, ауқымды іс-шаралар өткізетін жағдайда өкілдік шараларды ұйымдастыруға және өткізуге қатысу.

Түйіндемені vacancy@kdb.kz электрондық поштасына жіберу қажет.

Үміткерге қойылатын талаптар:
 • жоғары білім;
 • құқық қорғау органдарында немесе қаржылық немесе банк ұйымдарының ішкі қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласында кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі;
 • Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, оның ішінде еңбек заңнамасы, өрт қауіпсіздігі, азаматтық қорғау және төтенше жағдайлардың алдын алу мәселелері бойынша білімі;
 • ішкі қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы қызметтің барлық бағыттарын білу: ішкі қауіпсіздік бойынша жұмысты ұйымдастыру;
 • объектілерді күзетуді, физикалық және техникалық қорғауды ұйымдастыру;
 • ішкі корпоративтік тергеулер мен тексерістерді ұйымдастыру;
 • төтенше жағдайлар қаупі туындаған кезде азаматтық қорғаныс шараларын ұйымдастыру;
Міндеттерді орындау үшін қажетті дағдылар:
 • ақпаратты жинау, жүйелеу және талдау;
 • іскери хат алмасу және ішкі кеңсе жұмысын жүргізу;
 • аналитикалық материалдар, презентациялар және іскери коммуникациялар дайындау;
 • MS Office бағдарламаларына (Word, Excel, PowerPoint), электрондық құжат айналымы жүйесіне иелік ету.
 • Міндеттер:
 • жұмысқа орналасуына кедергі келтіретін мәліметтерді алу мақсатында умүткерлерді талдау;
 • Банк үй-жайларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша шараларды жүзеге асыру;
 • Банк қызметкерлері жіберген бұзушылық фактілері бойынша ішкі тексерулер мен тергеулер жүргізу;
 • Қызметтің қызметін реттейтін ішкі актілерді және әдістемелік құжаттарды әзірлеу, сондай-ақ Қызметтің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Банктің ішкі актілерін әзірлеуге қатысу;
 • Қызметтің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша сұраныстарына жауаптар дайындау;
 • құжаттармен жұмыс істеудің, олардың орындалуын, жүйеленуін және сақталуын бақылауды, сондай-ақ Банк мұрағатына тапсыруға дайындықтың бірыңғай тәртібін қамтамасыз ету мақсатында қызметте іс қағаздарын жүргізу және ұйымдастыру.

Түйіндемені vacancy@kdb.kz электрондық поштасына жіберу қажет.

Талаптар:
 • жоғары қаржылық / экономикалық білім;
 • Қазақстан Республикасының «Қазақстанның Даму Банкі туралы», «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы», «Акционерлік қоғамдар туралы» заңдарын білу;
 • Бухгалтерлік есеп пен басқару негіздерін, халықаралық қаржылық есептілік стандарттарын білу (9 ҚЕХС);
 • Заңды тұлғаларға несие беру және тәуекелдерді басқару саласындағы дағдылар (әр түрлі несиелік құралдар арқылы инвестициялық жобалар шеңберіндегі операцияларды анықтау, талдау, бағалау, мониторинг, құрылымдау және орындау);
 • Дефолт ықтималдығын есептеу дағдылары және несиелік рейтингтерді есептеу модельдерін қолдану;
 • Банктің ішкі актілері мен басқа да құжаттарының жобаларын дайындау дағдылары;
 • Тәуекелдерді басқаруға қатысты әдістемелік құжаттарды әзірлеу дағдылары;
 • Екінші деңгейдегі банктердегі, қаржылық ұйымдардағы, нақты сектордағы компаниялардың экономикалық қызметіндегі аналитикалық жұмыс дағдылары;
 • Несиелік тәуекелдерді басқару, қаржылық аудит, инвестициялар, қаржылық талдау саласында кемінде 2 жыл жұмыс тәжірибесінің болуы;
 • провизияларды қалыптастыру тәжірибесі;
 • Ағылшын және қазақ тілдерін білу;
Міндеттері:
 • Банктің ішкі актілеріне сәйкес индикативті талдауды, банктік сараптаманы, қаржыландыру шарттарындағы өзгерістерді, қайта құрылымдауды, кешенді мониторингті қарау кезінде жобаларды уақытылы және сапалы тәуекелдерге талдау.
 • жобаның ішкі несиелік рейтингін тексеру
 • несиелік құралдар бойынша мәселелерді қарау және шешім қабылдау бөлігінде Банктің уәкілетті органдарының отырыстарына қатысу
 • несие портфелінің портфолио талдау
 • Нормативтік және әдістемелік құжаттаманы әзірлеуге және жетілдіруге қатысу
 • тәуекелдер лимиттерін есептеу мен бақылауды бақылау
 • Банктің қаржылық есебін дайындау процесіне қатысу

Бос лауазымға міндетті түрде таңбаланған түйіндемені vacancy@kdb.kz электронды поштасына жіберу керек

Егер сіздің біліміңіз және / немесе тәжірибеңіз бос лауазымның талаптарына сәйкес келсе, біз сізбен байланысамыз.


Талаптар:

 • Жоғары экономикалық немесе заңгерлік білім;
 • жұмыс өтілі 2 жылдан кем емес;
 • банктік қызметті реттеуді қоса алғанда, Қазақстан Республикасының заңнамалық және нормативтік-құқықтық базасын білу;
 • тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуды реттейтін құжаттарды білу,
 • электрондық сатып алу порталындағы дағдылар, электрондық форматта келісім-шарттар жасау дағдылары, электронды есеп деректерін дайындау дағдылары;
 • жеке қасиеттер - тиімділік, сыпайылық, жауапкершілік.

Міндеттері:
 • тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу процесінің тиімді әрі сапалы болуын қамтамасыз ету үшін сатып алу туралы құжаттар (тапсырыстар, тендерлік құжаттар және т.б.) дайындау;
 • тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді, сондай-ақ келісімшарттар бойынша есеп айырысуларды жедел алу мақсатында келісімшарттардың, қосымша келісімдердің жобаларын келісу;
 • сатып алудың автоматтандырылған және мөлдір процесін қамтамасыз ету, басшылықтың құзыретіне кіретін мәселелер бойынша кеңестер беру мақсатында электрондық сатып алу порталының жұмысын ұйымдастыру;
 • сатып алу процесінің шеңберінде жасалған шарттар бойынша қабылданған банктік міндеттемелерді оңайлату және есепке алу мақсатында шаруашылық келісімшарттарды тіркеу тәртібін қамтамасыз ету;
 • Бірлескен кәсіпкерлікке өтінімдерді қарау, сатып алуды уақтылы бастау, жеткізушіні таңдау және сапалы тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді алу үшін тиісті рәсімдерді жүргізу үшін кіріс құжаттарын келісу;
 • Тиісті жылға арналған сатып алу жоспарына түзетулер дайындау, сатып алу жоспарының мониторингі.
Түйіндемені vacancy@kdb.kz электронды поштасына жіберу керек.
Хат тақырыбында бос лауазымның атауы көрсетілуі керек.

Талаптар:
 • Жоғары экономикалық білім;
 • Банк секторында кемінде 2 жыл жұмыс тәжірибесі (инвестициялық жобалардың мониторингі);
 • Жауапкершілік, жоғары өнімділік;
 • Мемлекеттік тілде еркін сөйлеу.
Міндеттері:
 • Банкаралық несиелеу бағдарламалары бойынша алынған несиелердің мақсатты пайдаланылуын бақылау
Түйіндемені vacancy@kdb.kz электронды поштасына жіберу керек.
Хат тақырыбында бос лауазымның атауы көрсетілуі керек.

Талаптар:
 • Жоғары білім, қосымша білім / HR саласындағы кәсіби сертификация;
 • 200 адамнан кем емес ұйымдағы HR директоры ретінде 5-6 жыл жұмыс тәжірибесі;
 • Заманауи HR технологиялардың барлық негізгі блоктарын білу, бизнес-процестердің тиімділігін арттыру бағдарламаларын іске асыру және енгізу, HR-стратегияны жасау тәжірибесі;
 • Ағылшын, қазақ тілдері(жоғары деңгейде);
 • Көшбасшылық, мықты басқарушылық құзыреттілік, көп функциялы және топтық жұмыста жұмыс істей білу.


Талаптар:
 • бухгалтерлік есеп және аудит және (немесе) қаржы және / немесе экономика саласындағы жоғары білім
 • аудит және (немесе) бақылау, және (немесе) бухгалтерлік есеп және (немесе) қаржы саласындағы жұмыс тәжірибесі - кемінде 2 (екі) жыл,
 • қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарын білу;
 • Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, оның ішінде аудит мәселелері бойынша, акционерлік қоғамдар туралы білу;
 • ішкі аудит және (немесе) бухгалтерлік есеп және қаржылық менеджмент саласындағы сертификатқа және (немесе) біліктілікке ие болған жөн;
 • ағылшын және мемлекеттік тілді білу қажет.
Міндеттері:
 • ІАҚ туралы ережеге сәйкес ІАҚ -ке жүктелген міндеттер мен функцияларды жүзеге асыруға қатысу;
 • ішкі аудит мәселелерін реттейтін Банктің ішкі актілерін әзірлеуге қатысу, сондай-ақ оларды мерзімді түрде жаңарту;
 • ІАҚ жылдық аудит жоспарын орындауға қатысу;
 • аудиторлық қорытындылардың тиісті түрде құжаттамамен қамтамасыз етілуін, тексерулердің нәтижелері туралы есептердің дайындалуын, аудит барысында анықталған барлық маңызды фактілер мен кемшіліктердің көрсетілуін, негізделген ұсыныстарды әзірлеуді;
 • ішкі аудит мәселелері бойынша кеңес беру, сондай-ақ корпоративтік басқаруды, тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау процестерін жетілдіру, ұсынылған кеңестер негізінде қабылданған басқару шешімдері үшін ІАҚ жауапкершілігі бойынша кеңес беру.
Түйіндемені vacancy@kdb.kz электрондық поштасына жіберіңіз

Талаптар:
 • Білімі - жоғары кәсіби (экономикалық, заңгерлік немесе техникалық);
 • Кәсіби тәжірибесі: ұйымның бейініне сәйкес келетін экономикалық қызмет түрінде – кемінде 6 жыл;
 • Басшылық етудегі жұмыс тәжірибесі – кемінде 3 жыл;
 • Департаменттің құзыретіне кіретін әкімшілік шығыстарды жоспарлау, материалдық-техникалық қамтамасыз ету, сатып алу ережелері және т.б. бөлігінде ҚР нормативтік-құқықтық актілерін білу;
 • Қазақстан Республикасының мұрағат ісі, кәсіпорындардағы құжат айналымы саласындағы нормативтік құқықтық актілерін білу;
 • Қазақстан Республикасының заңнамалық және нормативтік құқықтық актілері, Департамент құзыретіне кіретін әкімшілік шығыстардың жекелеген түрлерін жоспарлау саласындағы білім;


Міндеттері:
 • Банк қызметінің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатында Департамент құзыретіне кіретін шығыстарды бюджеттік жоспарлау процесін ұйымдастырады;
 • Департаменттің әкімшілік шығыстарының бюджеттерін талдау және мониторингілеу бойынша жұмысты үйлестіреді, Департамент құзыреті шегінде оларды нормалау және оңтайландыру бойынша ұсыныстар дайындау, әкімшілік шығыстарды нормалау мәселелері бойынша ішкі құжаттарды қарау және келісу;
 • Департаменттің Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алудың жиынтық тізбесін қалыптастыруды ұйымдастыру, Департаменттің баптары бойынша Банктің Даму жоспарының жобасына Департаменттің жиынтық өтінімін жасау, келісуді қамтамасыз ету, түзетулер енгізу және т.б., орындау мониторингі және есептілік;
 • атқарушылық тәртіпті арттыру мақсатында, ҚР заңнамасына және қолданыстағы ІЖА сәйкес Банк қызметін құжаттау мен іс жүргізудің бірыңғай жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатында Банктің құжаттамалық қамтамасыз етілуін ұйымдастыруды үйлестіреді;
 • бөлімшенің тиімді жұмысын қамтамасыз ету мақсатында Департамент қызметінің барлық маңызды мәселелері бойынша жұмысты үйлестіру, жалпы басшылықты жүзеге асыру және шешім қабылдау және Департаменттің негізгі міндеттері мен функцияларын іске асыру процесіне басшылық ету;
 • Департаменттің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша ұсыныстар мен шешімдер жобаларын Банктің тиісті басқару органдарының қарауына енгізу;
 • Департаменттің құзыретіне кіретін Банк бойынша қаржы жылына тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу жоспары мен сатып алу ережелеріне сәйкес Банк қызметін қамтамасыз ету үшін қажетті тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу бойынша іс-шараларды уақтылы жүзеге асыру бойынша бақылау;
 • шаруашылық мақсаттарға бөлінетін материалдар мен қаражаттың ұтымды жұмсалуын бақылау;
 • Банктің құжат айналымының, іс жүргізуінің жұмысын мониторингілеу және бақылау, сондай-ақ Банктің мұрағат жұмысын жүргізу.

Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберіңіз.
Хаттың тақырыбында міндетті түрде бос орынның атауын көрсетіңіз.

Талаптар:
 • Білімі экономикалық, қаржылық, математикалық;
  Қалаулы кәсіби тәжірибесі: кемінде 3 жыл;
 • Ағылшын тілін меңгеру деңгейі: кейде маңызды (хат алмасу, кездесулер/шығарып салу үшін);
 • Мемлекеттік тілді меңгеру деңгейі: сөйлесе білу деңгейінде.
Міндеттері:

 • Банктің ішкі актілерінде, Банк контрагенттермен жасасқан қаржы нарықтарында операцияларды жүргізудің жалпы талаптары туралы бас келісімдерде көзделген тәртіппен уәкілетті орган немесе Банктің уәкілетті тұлғасы қабылдаған мәміле жасасу туралы шешімдерге сәйкес келіссөздер жүргізу және мәмілелер жасасу жөніндегі іс-шаралар жүргізу, оның ішінде:
 1. Биржа тізіміне енгізілген валюталық және қор нарықтарының барлық құралдары бойынша «Қазақстан қор биржасы» АҚ (бұдан әрі - Биржа) мәмілелері;
 2. бағалы қағаздармен операциялармен, оның ішінде РЕПО операцияларымен жасалатын мәмілелер;
 3. қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алу-сату бойынша мәмілелер;
 4. бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша мәмілелер;
 5. банкаралық депозиттік мәмілелер;
 6. туынды қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелер.
 • Департаменттің құзыреті шеңберінде Банктің ішкі актілерін әзірлеуге және жетілдіруге қатысу; Департаменттің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша іссапарларға шығуларды жүзеге асыру.
 • Банк басшылығына, уәкілетті органдарына және акционерге есептілікті дайындау және ұсыну.
Үміткерде болуы тиіс қалаулы біліктілік:
 • ілгері деңгейде қазақ және ағылшын тілін білу;
 • ауызша және жазбаша өзара әрекеттесудің дамыған дағдылары;
 • MS Office (Word, Excel, PowerPoint) бағдарламаларын, электрондық құжат айналымы жүйесін және т.б. тәжірибелі пайдаланушы;
 • бөлімше қызметінің бағыты бойынша бірнеше функциялар мен процестерді жоспарлау және интеграциялау дағдылары;
 • тәуекелдерді басқару дағдылары;
 • ақпаратты жинау, жүйелеу және талдау, сараптама жүргізу дағдылары.
Тұлғалық мінездемелері:
Жауапкершілік, мақсатқа талпынушылық, командада жұмыс істей білу және тез үйренушілік.

Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберіңіз.
Хаттың тақырыбында міндетті түрде бос орынның атауын көрсетіңіз.


Талаптар:
 • Заңгерлік (бакалавр, маман дипломы)/басқа жоғары
 • «Акционерлік қоғамдар туралы», «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы», «Қазақстанның Даму Банкі туралы» Қазақстан Республикасының заңдарын білуі;
 • Кәсіби саладағы немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салалардағы жалпы өтілі : кемінде 2 жыл
 • Аналитикалық ойлау, қарым-қатынасқа әзірлік және көшбасшылық, өзгерістерге қабілеттілік, жұмысты ұйымдастыру, тұлғалық даму
 • Мемлекеттік тілді еркін меңгеру
Міндеттері:
 • Банк комитетінің тиімді қызметін қамтамасыз ету;
 • Отырыстарды өткізу нысаны бойынша ұсыныспен комитет отырыстарының күн тәртібінің жобаларын дайындау және оларды Комитет Төрағасына ұсыну. Банк қызметін құжаттаудың және іс жүргізудің бірыңғай жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатында Банк комитеті туралы ережеге және Банктің өзге де ішкі актілеріне сәйкес комитет отырыстарының хаттамаларын жүргізу және оларды ресімдеу;
 • Хаттамаларды, олардың материалдарын, міндетті түрде сақталуға жататын өзге де құжаттарды есепке алуды және сақтауды, оларға қол жеткізуді, олардың көшірмелерін ұсынуды қамтамасыз ету, оларды техникалық сүйемелдеу (материалдарды орналастыру, сканерлеу және т.б.), тізімдеме жасау, Банк талаптарына сәйкес комитет отырыстарының хаттамалары мен материалдарын дайындау және Банк мұрағатына тапсыру;
 • Комитет шешімдерінің жобаларын Банктің мүдделі құрылымдық бөлімшелерімен келісуді қамтамасыз ету, олар бойынша үзінді көшірмелер беру, шешімдерді есепке алудың тиісті журналында Банктің лауазымды тұлғаларының шешімдерін тіркеу;
 • комитет хатшысының лауазымдық нұсқаулығына сәйкес өзге де міндеттер.

Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберіңіз.
Хаттың тақырыбында міндетті түрде бос орынның атауын көрсетіңіз.

Талаптар:
 • Ақпараттық технологиялар саласындағы жоғары білім
 • Ақпараттық технологиялар саласындағы жұмыс тәжірибесі 5 жылдан астам
 • Орта немесе ірі компаниядағы ақпараттық технологиялар бөлімін басқару тәжірибесі кемінде 3 жыл
 • Ағылшын тілін білуі техникалық әдебиетті оқу деңгейінде
 • Жергілікті желілерді құру принциптерін білу
 • Жергілікті есептеу желілері жабдықтарының, серверлер мен дербес компьютерлердің техникалық сипаттамаларын, мақсатын, жұмыс режимін, конструктивтік ерекшеліктерін, техникалық пайдалану ережелерін білу
 • Әкімшілік скрипттер жазу деңгейінде бағдарламалау тілдері мен әдістерін білу
 • Жабдық және бағдарламалық жасақтама бойынша техникалық құжаттаманы ресімдеу тәртібін білу
 • Ақпараттық қауіпсіздік негіздері мен талаптарын білу
 • Ақпараттық инфрақұрылымның тұрақтылығы мен жұмыс істеу сенімділігін арттыру негіздері мен принциптерін білу
 • Бюджетті жоспарлау, сатып алуды жүргізу саласындағы білім
 • Іскерлік қарым-қатынас этикасы, келіссөздер жүргізу дағдылары
 • Банктік ақпараттық жүйелердің жұмыс принциптерін білу
 • Міндеттерді қою тәртібі, оларды алгоритмдеу саласындағы білім
 • Windows, Linux операциялық жүйелерін білу
 • Маршруттауды жалпы түсіну
 • Ақпараттық алмасу процестерін талдау және оңтайландырудың негізгі әдістерін білу
 • Корпоративтік деректер базасының, ДББЖ басқару және әзірлеу ортасының (SQL сұраныстар тілі), WINDOWS операциялық жүйелерінің жүйесін және бағдарламалық жасақтамасын енгізу тәртібі
 • WINDOWS операциялық жүйелер ортасындағы желілік және жүйелік басқару, конфигурациялау және желілік қызметтерді әкімшілендіру құралдары
 • IP-телефония, деректерді беру, Wi-fi және т.б. элементтерімен есептеу желілерінің жұмыс істеу принциптері.
 • Икемділікті сақтай отырып, жұмыста басымдықтарды орналастыру қабілеті
 • Аналитикалық қабілеттер және көп мәселелік режимде жұмыс істей білу.


Міндеттері:
 • Сүйемелдеу басқармасына басшылық ету (2-ші және 3-ші техникалық қолдау желісі)
 • Ішкі инфрақұрылымның қауіпсіздігін қамтамасыз ету – патчтар, IDS, VPN және т.б.
 • Компанияның ішкі АТ-инфрақұрылымының архитектурасын дамыту
 • Ағымдағы қызметтерді жүйелендіруге және автоматтандыруға қатысу, жаңа қызметтерді дамыту
 • Банктің серверлік инфрақұрылымының және бизнес-қолданбалардың үздіксіз жұмысын ұйымдастыру
 • Жүйелік әкімшілендіру бөлімінің қызметін жоспарлау және бақылау
 • Серверлік инфрақұрылымды дамыту бойынша жобалардың орындалуын жоспарлау, әзірлеу және бақылау
 • Іркілістер кезінде сервистерді қалпына келтіруді қамтамасыз ету
 • Оқыс оқиғаларды жедел шешу (3-ші қолдау желісі)
 • БЖ лицензиялау схемаларын жоспарлау және іске асыру
 • Регламенттерді, нормативтік материалдарды әзірлеу
 • Басқарма бюджетін жоспарлау және орындау
 • Пайдалану құжаттамасын жүргізу.


Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберіңіз.
Хаттың тақырыбында міндетті түрде бос орынның атауын көрсетіңіз.

Тағылымдама

Жыл бойы Банк жас мамандарды тағылымдауға қабылдауды жүргізеді.

Тағылымдамадан кім өте алады?

 • Жоғары білімі туралы дипломы бар жас мамандар;
 • Бейінді салаларда жұмыс тәжірибесі бар жас мамандар.

Тағылымдама шарттары:

 1. Тағылымдамадан өту мерзімі 6 (алты) айға дейін;
 2. Банктегі тағылымдама ақысыз негізде жүзеге асырылады;
 3. Тағылымдамадан өту орнын таңдаған кезде тағылымгерлердің мамандануы және тілектері ескеріледі.

Қалай қатысушы атануға болады?

№1 қадам: Сауалнаманы қосымшасына сәйкес толтырыңыз;

№2 қадам: Сауалнаманы vacancy@kdb.kz электронды мекенжайына жолдаңыз, хаттың тақырыбында міндетті түрде «Тағылымдама» деп көрсетіңіз.

Іріктеу қалай өткізіледі?

1-кезең: Бөлімшенің талаптары мен ерекшелігіне сәйкестік жөніндегі іріктеуді – Адам ресурстарын басқару департаменті өткізеді;

2-кезең: 1-кезеңнен өткен үміткерлер құрылымдық бөлімшенің басшысымен сұхбатқа шақырылады;

3-кезең: Сұхбаттан өткен үміткерлер қажетті құжаттарды жинап, Тағылымдамаға кіріседі.

Тағылымдама нені береді?

 • Қаржы-банктік қызметтің түрлі салаларында кәсіби құзыреттерді, білімді және дағдыларды алу мүмкіндігін;
 • Тәлімгерлер – банктік қызметтің жетекші кәсіпқойлары;
 • Банк үміткерлерінің сыртқы пулына кіру.

Егер Сіз Даму банкінде тағылымдамадан өтіп, пайдалы кәсіби дағдылар мен білімді алғыңыз келсе, өтінімді қазір беріңіз!